Kushtet e Përdorimit

Sqarim

Informacionet që gjenden në këtë faqe ofrohen si nga pala e tretë. Gjigandi.Com ndryshon periodikisht, përmirëson, fshin dhe/ose modifikon faqen dhe/ose dokumentet dhe informacionin që përmbahet këtu pa paralajmerim. Gjigandi.Com nuk mban përgjegjësi për vonesa dhe gabime të informacioneve që listohen në këtë faqe. Përdorimi i kësaj faqeje është në përgjegjësinë tuaj. Në asnjë rethanë Gjigandi.Com ose ndonjë palë e përfshirë ose e lidhur me përmbajtjen e kësaj faqe, nuk mban përgjegjësi për ju ose ndonjë person tjetër për ndonjë dëm direkt, indirekt, special, incident ose i qëllimshëm si pasojë e hyrjes ose përdorimit tuaj të kësaj faqe.

Trademarks

Të gjitha pamjet grafike që shfaqen në këtë faqe janë trademarks, service marks, dhe/ose trade dress të Price Column, Inc. Gjithë trademarks të tjerë që shfaqen në Gjigandi.Com janë pronë e pronarve të tyrë respektivë.

Copyright

Gjithë dizajni, teksi, pamjet grafike, të dhënat, audio, dhe software. Copyright 2009, Gjigandi.Com Gjithë të drejtat e rezervuara.